VoIP

השימוש בנתב VoIP לטובת שיחות טלפון ע"ג רשת האינטרנט מתבצע באמצעות חיוג, איכות הקול מושפעת מרוחב הפס ומכמות הצרכנים המחוברים ברשת.  כניסת FXO בנתב מאפשרת כניסת רשת הטלפון הציבורית (PSTN) או חיבור מרכזייה פרטית במשרד (PBX), יציאת FXS מאפשרת חיבור מכשירי טלפון/פקס'.

 

Vigor2820n

Vigor2820n

הנתב Vigor2820Vn מאפשר למשרדים קטנים ובינוניים הקמת ערוץ טלפון פנימי ע"ג האינטרנט בין משרדים ללא עלות (מכתובת IP לכתובת IP), מאפשר התקשרות החוצה בעלות שיחה מקומית (חיוג דרך שרת SIP או מתאם VoIP). הציוד מאפשר תעדוף ערוץ הקול באמצעות מנגנון QoS למניעת הפרעות.