DMZ

DMZ

השימוש ב- NAT לתעבורת מידע פנימה לארגון (בפרוטוקול TCP/UDP ) מתאפשר באמצעות סימון כתובת IP ציבורית ספציפית אל מול כתובות IP ופורטים של שרתים ברשת הפנימית. מאידך, תעבורה פנימה שלא התבקשה ע"י שרת מקומי (או בפרוטוקול אחרים) אינה יודעת להתנתב פנימה ללא כתובת ספציפית.

Demilitarized Zone) DMZ) הינה יכולת המאפשרת לחשוף כתובת IP פנימית כלפי האינטרנט ולנתב אליה את כלל התעבורה ללא סינון. במקרה זה מומלץ לוודא Firewall פעיל בשרת המקומי.

 

התכונה מובנית בנתבי האבטחה מדגמי Vigor ומדגמי InHand.